وظایف مرد در صیغه موقت

وظایف مرد در صیغه موقت

 

وظایف مرد در صیغه موقت  بیشتر از زنان است. دلیل این امر هم آن است که پیامدهای ازدواج موقت بر زندگی زن بارزتر بوده و برای کاهش صدمه روحی و جسمی به او بیشترین مسئولیت به مرد واگذار شده است. البته این تکالیف و وظایف با ازدواج دائم دارای تفاوت هایی است که در زیر به آن اشاره می کنیم.

  • علیرغم آنکه در عقد دائم، مرد موظف است حق نفقه و حق ارث زن را پرداخت کند اما در مدت صیغه موقت و پس از آن چنین وظیفه ایی بر گردن او نیست. اما اگر زن در زمان صبیغه عقد شرط کند که نفقه و ارث را می خواهد، مرد بایستی به آن عمل نماید.
  • بر خلاف عقد دائم، در عقد موقت مرد وظیفه ایی از حیث ماندن شب ها در کنار زن ندارد.
  • در ازدواج موقت، مرد تکلیفی از نظر تعین محل زندگی نداشته و هر دو طرف می توانند در این زمینه به توافق برسند. بعلاوه، اگر مرد جایی را تعیین نماید، زن اجباری برای حضور در آنجا ندارد و می تواند محلی را تعیین نماید.
  • اگر در مدت صیغه، پیامدهای ازدواج موقت بر زندگی زن بد بود و به طور مثال مرد با وی به خوبی معاشرت ننماید، زن می تواند از دادگاه تقاضای بذل مدت نماید.
  • اگر در ازدواج موقت فرزندی حاصل شود، همان قوانین ازدواج دائم بر پدر حاکم است. یعنی او باید ارث و نفقه فرزند را پرداخت کند. همچنین، پدر موظف به حضانت و نگهداری از فرزندان و سرپرست او محسوب می شود. هزینه های زندگی فرزند نیز بر عهده پدر می باشد.
  • اگر زن شغلی داشته باشد که منافی مصالح و آبروی زندگی باشد، مرد می تواند او را از انجام آن منع نماید. همچنین، زن نیز در چنین شرایطی این حق را نسبت به مرد خواهد داشت.
  • در ازدواج موقت زن وظیفه ایی در قبال تبعیت و تمکین از شوهر ندارد.
  • مرد موظف می باشد تا مهریه زن را در هر دو نوع ازدواج موقت و دائم پرداخت نماید.
  • هیچ مردی حق ندارد از زن شوهر دار تقاضای ازدواج موقت کند.