واکنش مردها به آشکار شدن خیانت

واکنش مردها به آشکار شدن خیانت

 برخی مردها بعد از خیانت احساس عذاب وجدانی ندارند. آن ها دنبال راه هایی برای توجیه رفتارشان می گردند. برخی توجیهات آنان شامل موارد زیر می شود:

 

 1 - این خانم ها دوستان اجتماعی من هستند و فقط باهاشون صحبت کردم.

 

 2 - مردها همین اند. از نظر فیزیولوژیکی نیاز به زن دارند.

 

 3 - جرم که نکردم، این همه جنایت تو دنیاست.

 

 4 - اگه زنم منو از نظر جنسی راضی می کرد، این کارو نمی کردم.

 

 5 - به خاطر شرایط کاری پر استرسم مجبور شدم.

 

 6 - اگه زنم چاق نبود دنبال زن دیگه نمی رفتم

 

 7 - دو تا پیام دادن و چت کردن که نمی شه اسمشو خیانت گذاشت.

 از لحاظ روان کاوی آن ها از مکانیسم دفاعی انکار استفاده می کنند تا انگیزه های خود را پنهان کنند. هر چند خودشان دلیل را منطقی جلوه می دهند.