نداشتن خواستگار

نداشتن خواستگار

 

 متاسفانه امروزه یکی از معیار های با اصل و نصب بودن دختر، داشتن خواستگار‌ های متعدد می باشد و هرچه تعداد خواستگار ها بیشتر باشد ارزش و اعتبار دختر بیشتر خواهد بود و اگر دختر در سن معمول در عرف ازدواج نکند یا خواستگار نداشته باشد ممکن است این تصور در دیگران ایجاد شود که دختر مشکل یا نقصی دارد. 

چنین تصوراتی کاملا بی پایه و اساس و اشتباه هستند. تعداد خواستگارها هرگز نمی تواند معیاری برای ارزش گذاری دختران باشد.

 با این حال این دید بد جامعه حس بدی به دختر و خانواده او منتقل می کند. ازدواج نیز مانند هر تصمیم مهم دیگر زندگی دارای ابعاد مختلف می باشد.

 عوامل فردی و اجتماعی مناسب دست به دست هم می‌دهند تا فردی برای ازدواج آماده باشد. بنابراین نمی‌توان دلیل کاهش ازدواج در جامعه امروز را صرفاً یک دلیل دانست بلکه مجموعه ای از از دلایل و عوامل مختلف است.

 مشکل در هر کدام از این عوامل فردی و اجتماعی که مانع ازدواج می شود، هم می‌تواند از طرف پسر باشد و هم می‌ تواند از طرف دختر باشد و لزوماً نمی ‌توان یک طرف از این داستان را مقصر اصلی این معضل دانست.

 می‌توان با شناخت بهتر عوامل فردی و اجتماعی و همچنین کسب مهارت های لازم برای ازدواج، شرایط را مهیا نمود.