نتایج بخشش خیانت

نتایچ بخشش خیانت

 

 1 - بازسازی رابطه

 بازسازی رابطه به حفظ و ماندگاری آن، با هم بودن و ثبات رابطه اشاره دارد. برخی از افراد برای روابط خود تلاش زیادی کرده‌اند و نمی‌خواهند چیزی را که به زحمت به دست آوردند به راحتی به خاطر اشتباه طرف مقابل از دست بدهند.

 بازسازی رابطه بر پایه بخشش پیامد مطلوبی است که برخی از افراد به دنبال آن هستند تا رابطه به چالش کشیده شده خود را، دوباره از نو بسازند.

 

 2 - حفظ کرامت انسانی

 حفظ کرامت انسانی شامل مواردی مانند: حفظ عزت نفس و آبرو، تکریم شخصیت افراد، تاکید بر انسانیت و ارزش‌های مثبت درونی افراد می‌باشد.

 گاهی فرد به دلیل ارزش‌ها و خصلت‌های مثبتی که در شریک خود می‌بیند او را لایق بخشش می‌داند و معتقد است که شرافت انسانی نباید به خاطر یک خطا از بین برود.

 

 3 - فرصت جبران

 فرصت جبران شرایطی را برای کاهش آثار خیانت به وجود می‌آورد. هنگامی که پشیمانی به طور واقعی در فرد خیانت کار بارز باشد، می‌توان از فرصت جبران به عنوان راهکار تعیین کننده در مسیر بخشش استفاده کرد.

 

 4 - آرامش درونی

 انگیزه بسیاری از فعالیت‌های انسان رسیدن به آرامش است. یکی از مهم‌ترین پیامدهای بخشش خیانت، رسیدن به آرامش برای فرد است در واقع انسان با بخشش فرد دیگر، خود را سزاوار آرامش می‌داند.

 

 5 - سودمندی فرد

 به دنبال بخشش، می‌تواند از زیانی که متوجه اوست خود را رها کند. گاهی در بخشش افراد منفعت شخصی وجود دارد. البته سود الزاما به معنای منفعت مادی نیست، بخشی از آن سود معنوی است و در حفظ پایگاه خانواده نهفته است. با توجه با اهمیت خانواده در رشد و تربیت بدور از تنش فرزندان، بخشیدن خیانت می تواند در وهله اول به نفع فرزندان باشد.