مهارت ارتباطی کودک یک ساله

مهارت ارتباطی کودک یک ساله

 

کودک در یک سالگی به خوبی می‌تواند پدر، مادر، پرستار و اطرافیان نزدیکش را شناسایی کند و با آن‌ها ارتباط برقرار کند و به همین دلیل ممکن است اختلال اضطراب جدایی را تجربه کند. در این سن کودک می‌تواند با اشاره کردن یا با گفتن چند کلمه با اطرافیان ارتباط برقرار کند. توانایی یادگیری زبان و کنجکاوی ذاتی کودک در سنین یک سالگی به کمک او می‌آید تا هر چه بیشتر با محیط پیرامونش و اطرافیان ارتباط برقرار کند. در نتیجه برای یادگیری مهارت‌های اجتماعی در آینده آماده می‌شود و رشد کودک یک ساله در این زمینه به خوبی انجام می‌شود.

روانشناس کودک انواع مهارت ها را آموزش می دهد.