مشاور خانواده خوب تلفنی

ویژگی های یک مشاور خانواده خوبشما قرار است شخصی ترین و حساس ترین مسائل زندگیتان را با یک نفر در میان بگذارید. شکل گیری یک رابطه مثبت بر پایه اعتماد برای حصول نتیجه ضروری است.

یک مشاور خانواده خوب دارای ویژگی های زیر است:

با مراجعه کننده رابطه ای صمیمانه، نه عاطفی دارد.
مراجعه کننده را قضاوت نمی کند.
شرایط فرهنگی، ارزش ها و باورهای خانواده را درک می کند.
اسرار خانوادگی شما را افشا نمی کند و در جایی ثبت و ضبط نمی کند.
برای راهنمای شما، از نصیحت کردن کمک نمی گیرد.
به کوچکترین مسائل شما اهمیت داده و راهکارهایی مختص مورد شما ارائه می کند.
منافع خود را در حل مشکل شما می بیند نه ادامه دار شدن مشکل و جلسات مشاوره