مشاوره خیانت همسر (تلفنی ، آنلاین )

مشاوره خیانت چگونه به برقراری تعامل سازنده در رابطه کمک می کند؟اگر آشفتگی های هیجانی شما و همسرتان با هم ترکیب شوند، آشفتگی و پریشانی موجود در رابطه به اوج می رسد. وقتی شما می توانید گفتگوی سازنده ای داشته باشید همسرتان نمی تواند و وقتی او احساس می‌کند که می تواند به شما نزدیک شود و پاسخ سازنده ای بدهد شما نمی توانید. بعلاوه، احساساتی را که هر یک از شما در هر لحظه تجربه می کنید، میتواند شروع کننده احساس ها و هیجان های شدید و دشواری در طرف مقابل شود.
برای جلوگیری از وقوع چنین تعامل های ناکارآمد که بعد از وقوع خیانت در رابطه تجربه میکنید به کارکرد مثبت تعامل های خود که در ادامه به آن اشاره می شود بیندیشید تا بتوانید شرایط لازم برای برقراری گفتگوی کارآمد و سازنده را فراهم نمایید.