مراجعین مشاوره کودک

برخی از متداول ترین موضوعاتی که مشاوران کودک با آن برخورد می کنند عبارتند از

طلاق غم و اندوه و مرگ یک دوست عزیز ، حیوان خانگی ، خانه و غیره. شاهد یا تجربه یک رویداد تروما شرایط بهداشت روان و پریشانی روانی (یعنی اضطراب و افسردگی) قلدری سوء استفاده جنسی ، عاطفی و یا جسمی مشکلات جابجایی (به عنوان مثال تغییر مدارس ، خانه ها ، خانواده ها و یا شهر / کشور)