عشق یک طرفه

عشق یک طرفه

 

 همانطور که از اسم این نوع عشق آشکار است، این نوع عشق تنها برای یک نفر درگیر روابط عاشقانه معنا دارد و برای نفر دوم یک رابطه، هیچ معنا عاشقانه ای وجود ندارد.

 در اغلب موارد نیز برخلاف نظر عامه اگر ویژگی های عاشق تغییر نکند و این تغییرات سبب ایجاد و تقویت احساسی عاشقانه از طرف مقابل رابطه نشود، عشق دو طرفه ای بوجود نمی آید.

 در نتیجه عشق یک طرفه مثل یک تله است که اگر دو طرفه نباشد برای هیچ کس سودی به ارمغان نمی آورد.