عشق دو طرفه

عشق دو طرفه 


به طور حتم شما هم مثل من این ظرب المثل را شنیده اید:(دل به دل راه دارد. 

این ضرب المثل اهمیت وجود عشق دو نفره را در پیوند و رابطه مقدس عشق نشان می دهد. برای این که رابطه مقدس عشق پایدار باشد، لازم است که عشق دو طرفه باشد.

 نشانه های عشق دو طرفه قابل تشخیص هستند، به طور مثال تنها در این وضعیت است که احترام نیز در زندگی به عشق اضافه می شود.

 در واقع این احترام است که می تواند یک رابطه و زندگی را سرپا نگه دارد و احترام نیز تنها می تواند برخواسته از عشق دو طرفه است. زمانی که عشق دو طرفه است و رابطه نیز جدی است، هر دو نفر برای بهتر و با ثبات تر بودن رابطه تا حدی حاضر به پذیرش تغییر و انعطاف در خود و رفتارشان می شوند.