طلاق عاطفی

طلاق همسران همیشه رسمی نیست وگاهی اوقات این طلاق عاطفی است که به طلاق رسمی ختم می شود. طلاق عاطفی وضعیتی است که در آن همسران با وجود این که در کنار همدیگر زندگی می کنند، از نظر عاطفی کاملاً از همدیگر جدا شده اند و مثل دو هم خانه با هم زندگی می کنند.

مشاوره قبل طلاق گاهی کمک می کند همسران بفهمند که طلاقشان عاطفی است و اجازه ندهند که رسمی شود.