صمیمیت روانی زوج درمانی

صمیمیت روانشناختی

 

 مشاور زوج درمانی صمیمت روانشناختی را نیاز به ارتباط ، مشارکت و ... می داند .

 نیاز فرد به در میان گذاشتن و بیان امید ها ، آرزو ها ، برنامه ها ، ترس ها ، دل نگرانی ها ،مشکلات و تعارض ها با همسر ، هسته اصلی صمیمیت روانشناختی را تشکیل می دهد . 

طبق نظر مشاور زوج درمانگر ، برای ایجاد صمیمیت روان شناختی واقعی باید در رابطه امنیت وجود داشته باشد که این حالت ، حاصل اعتماد بین دو طرف است .

 زن یا شوهر برای این که بتوانند موضوعات مهم درونی خود را با همسرانشان در میان بگذارند باید بدون ترس از قضاوت ، تنبیه شدن ، تمسخر ، اهانت و ... احساس امنیت کنند .