رفع چالش زندگی زناشویی

رفع چالش‌ های زندگی زناشویی

 

زندگی به ذات خود سراسر چالش است، این چالش ها زمانی که به زندگی مشترک میرسد به توان ده خواهد رسید، زیرا یک انسان به تنهایی چالش کمتری دارد ولی وقتی در کنار فرد دیگری قرار می گیرد چالشهای وجودی خودش با چالشهای وجودی فرد دیگر به انضمام چالشهای زندگی مشترک با هم ادغام می گردد و به طبع حل و فصل کردن این چالش ها کمکی تخصصی می طلبد که آن هم در تخصص مشاوران خانواده است، در رفع چالش های زناشویی بارها گفته ایم و تاکید داشته ایم که پای خانواده، دوستان و اشنایانتان را برای داوری و کسب تجربه به روابطتتان باز نکنید آنها نمی توانند اصل مساوات را در میان شما به خوبی رعایت کنند و پا در میانی هایشان هم تنها زخم های رابطه شما را کهنه تر می سازد، از داوران مجرب و بی طرف در روابطتتان مشورت بگیرید، کارکرد بر مبنای اصول روانشناسی صددرصد شما را کمک خواهد کرد.