رفتار با کودک نافرمان

رفتار با کودک نافرمان بسیار مهم و حساس است . اگر به طور ناآگاهانه اقدام به مقابله به مثل با این کودکان کنید (بسیاری از والدین به اشتباه این کار را می کنند ) قدم در مسیر پر تنش و بی نتیجه ای گذاشته اید چرا که این کودکان به راحتی قادرند بیش از پیش نافرمان شوند تا شما را از کارتان پشیمان و حیرت زده کنند . بنابراین رفتار با کودک نافرمان را جدی بگیرید و سعی کنید با آگاهی کامل اقدام کنید .

تحقیقات بر روی کودکان نافرمان نشان می دهد که این کودکان اغلب از هوش بالایی برخوردار هستند و این ، کار شما را در برخورد با آن ها سخت تر می کند . رفتار با کودک نافرمان باید به  گونه ای باشد که به کودک احساس دستور ندهد زیرا کودک نافرمان از امر و نهی متنفر است و اگر احساس کند که می خواهند آزادی اش را صلب کنند حتما نافرمان ترمی شود .