دوستی با جنس مخالف

معنای دقیق دوستی با جنس مخالفاز نظر مشاوره دوستی : دوستی با جنس مخالف به ارتباطی عاطفی و احساسی میان دختر و پسر گفته می شود که با هدف ازدواج، آشنایی یا عقد و نامزدی صورت نمی گیرد.

همچنین ارتباط از رابطه ی فامیلی، هم محلی یا فامیل متمایز بوده و صمیمیت عاطفی در آن بارز بوده و اغلب به دور از چشم دیگران و مخفیانه صورت می گیرد.

شاید بتوان پنهانی بودن را ویژگی اصلی ارتباط میان دو جنس عنوان نمود، این ارتباط پنهانی که بعد از ازدواج به شکل گیری عمیق ترین نوع ارتباط و قبل از ازدواج منجر به شکل گیری پرخطرترین ارتباط می گردد.

در گذشته که فاصله ی بین بلوغ و ازدواج بسیار کوتاه بوده و فرصت و شرایط ازدواج به سرعت فراهم می شد، دغدغه رابطه بین پسر و دختر در فاصله ی بلوغ تا ازدواج چندان مطرح نبود.