دلیل بدرفتاری نوجوانان

دلیل بدرفتاری نوجوانان ناشی از ناکامی آنان در پیدا کردن تعلق و دلبستگی کودکی شان است . نوجوانان یک هدف اساسی دارند و آن احسای تعلق پیدا کردن و دلبستگی است .
آنان ممکن است برای پیدا کردن احساس دلبستگی رفتاری مثبت یا منفی مانند بدرفتاری در پیش بگیرند .
بچه ها وقتی بد رفتاری می کنند که دلسرد هستند .
این امر هم شامل بچه های کوچک تر می شود و هم نوجوانان . آنان می خواهند احساس تعلق پیدا کنند اما نمی دانند از راه مفید هم می توانند این کار را انجام دهند . بنابراین بدرفتاری و بد اخلاقی نشان می دهند .