درمان کودک نافرمان

درمان کودک نافرمان ابتدا به دست والدین است زیرا نحوه رفتار والدین با کودک بسیار مهم است . کودک نافرمان بیش از دیگر کودکان نیاز به توجه دارد بهترین برطرف کننده های این نیاز پدر و مادر هستند که با وقت گذاشتن برای کودک و توجه به خواسته ها و نیازهایش می توانند در بهبود رفتار فرزند خود موثر باشند .