درمان خشم و دست بزن شوهر

درمان خشم و دست بزن شوهر

 

 دست به زن داشتن به تنهایی درمان مشخصی ندارد. از انجایی که نوعی رفتار بسیار خشونت آمیز است می تواند زیرمجموعه ای از درمان خشم باشد. هدف درمان خشم این است که افراد بیاموزند چگونه عوامل محرک را بررسی کنند.

 همچنین به افراد کمک می کند تا نگاه خود به موقعیت ها را به شیوه ای متفاوت که کمتر ناراحت کننده و آسیب رسان باشد تنظیم کنند. درمان موفقیت آمیز مدیریت خشم روشهای سالمی برای ابراز خشم و ناامیدی برای افراد ایجاد می کند. برخی از تکنیک های مورد استفاده در درمان خشم عبارتند از:

 1 - افزایش خودداری و خود آگاهی

 2 - مدیریت ناامیدی (گاهی اوقات با نوشتن در دفترچه خاطرات خشم)

 3 - مراقبه و تکنیک های تنفس و استفاده از استراتژی های کسب آرامش

 4 - کسب مهارت کنترل خشم و مدیریت خشم

 5 - اموزش مهارت های حل مساله