خانواده گسترده و متلاشی

بر اساس گفته روانشناس خانواده ویژگی های یک خانواده گسیخته و متلاش عبارت اند از عدم ثبات که علت عدم ثبات را می توان در عدم موفقیت اعضای خانواده در انجام تکالیف نقش خود جست و جو کرد.

پدر و مادر که عضور اصلی خانواده هستند، نتوانسته اند نقش واقعی خود را ایفا کنند و شاید فقط در دنیا آوردن آن ها نقش داشته اند و در توجه به رشد روانی آن ها کاری نکرده اند.

طلاق و جدایی یکی از موارد دیگر است که می توان به آن اشاره کرد، بعضی از والدین تصمیم به جدایی می گیرند و این باعث تزلزل خانواده و متلاشی شدن آن می شود.مورد دیگر خانواده درون تهی است که در آن خانواده هیچ مهر و محبت و عاطفه ای بین افراد وجود ندارد و این در حالی است که افراد باید نقش خود را به خوبی ایفا کنند و از آن لذت ببرند.

و مورد دیگر غیبت اجباری یکی از والدین است و خانواده ای که در آن یکی از والدین از دنیا رفته و یا به هر دلیل دیگری در کنار خانواده نیست و مورد آحر این که عدم موفقیت غیر ارادی یکی از والدین و یا هر دو در نقش های اساسی مثلا معلولیت یکی از آن ها و یا هر دو و یا امراض جسمانی و .... است.