خانواده متزلزل

بر اساس گفته بهترین مشاوره خانواده این نوع خانواده دارای ویژگی های زیر است و خانواده متزلزل از هدف اصلی بازمانده و ارزش هایش را از دست داده است و در خانواده متزلزل امید وجود ندارد و دید مثبت نسبت به آینده نیز وجود ندارد و در خانواده متزلزل مدیریت تجزیه شده و تصمیم گیری در آن دشوار است.

و زندگی به میزان قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرده و انگیزه چندانی برای پایبندی اعضای آن وجود ندارد.

و در این خانواده ها دیده می شود که مسئولیت پذیری عادلانه نیست و در قبال انجام وظایف مشوق صورت نمی گیرد و مشکلات و مسائل جزیی سریع به بحران یا تشنج تبدیل می شود و در این افراد انتقادهای اعضای خانواده به یکدیگر به شکل مستقیم، مستمر و غیر منصفانه است.