تعیین اولویت ها قبل از خواستگاری

تعیین اولویت ها قبل از خواستگاری

 

قبل از اینکه به خواستگاری بروید و برای پاسخگویی به خواستگار حاضر شوید، بهتر است اولویت های خود را مشخص کنید. اولویت ها شامل خطوط قرمز، باورها، اعتقادات، نوع پوشش، آداب معاشرت و ... می باشد. اگر زمانی که خواستگاری انجام می شود، به دنبال اولویت ها بگردید، برای مثال، ممکن است به دلیل دلبستن به شیک پوشی طرف مقابل، از بررسی اولویت ها سر باز زنید و با این تصور که می توانید با همسر خود در آینده به نتیجه مثبت برسید، هیچ اهمیتی به خواسته های خود ندهید. اما پس از مدتی همسر برای شما عادی می شود. اما آنچه که سر جای خودش باقی می ماند، همان اولویت هایی هستند که روزی به آنها توجه نکرده بودید.

سبک و سنگین کردن

قبل از تصمیم گیری برای ازدواج باید طرف مقابل را در مقابل خود قرار دهید و از نظر تضاد یا تناسب فرهنگی او را به طور کامل بررسی کنید. تناسب فرهنگی به این معنا نیست که زن و شوهر لزوما با یکدیگر منطبق باشند. اما نباید شکاف های فرهنگی نیز به حدی باشد که نتوان هیچ وجه مشترکی را میان آنها پیدا کرد.