برخورد با مشکلات همسر

مشکلات همسران

 همواره برخورد با مشکلات همسران از دغدغه های خانواده ها بوده است. اغلب مشکلات بسيار کوچکي وجود دارند که مي تواند شديدترين آسيب ها را به ارتباط زناشويي وارد سازد. 

براي مثال مسايل مربوط به نظافت منزل، چگونگي گذران اوقات فراغت، نحوه تربيت فرزندان مي تواند منجر به تشویش خاطر و پرخاشگري شود که طبيعتاً وارد روابط زناشويي خواهد شد. 

آموزش برخورد با مشکلات همسران شيوه هايي را به زوجين آموزش مي دهد که بوسيله آن مي توانند بر مشکلاتي که بر ارتباط مؤثرند حل نمايند. 

نکات ضروری در برخورد با مشکلات همسران براي تسهيل در برخورد با مشکلات همسران چهار رهنمود کلي وجود دارد: زوجين بايستي هر زمان فقط بر روي يک مشکل بحث نمايند. 

زوجين بایستی جملات گفته شده توسط همسر را مجدداً بيان کنند تا مطمئن شوند که آنچه را همسرش بيان داشته به درستی متوجه شده اند.

 زوجين بایستی از استنباطهاي نادرست از نيّت هاي رفتاري همسر خود بپرهيزند. در طول جلسات حل مسئله افراد باید از تبادل کلامي و غير کلامي بيزار کننده اجتناب کنند. 

رهنمودهاي کلي براي آموزش برخورد با مشکلات همسران پس از ذکر اين رهنمودهاي کلي براي آموزش برخورد با مشکلات همسران به ترتيب زير عمل شود: تعريف مسئله آموزش بيان قدرداني، محبت و درک همسر خود قبل از ارايه مسئله. مشخص نمودن مسئله بطور واضح و پرهيز از مبهم جلوه دادن مسئله. آگاهی هر کدام از زوجين از نقش خود در تداوم مسئله.

 راه حل مسئله از طريق طوفان فکري تلاش کنید تا راه حلي ممکن براي حل مسئله را فهرست کنید. پس از تهيه فهرست راه حل ها آنهائي که آشکارا غير منطقي يا نامرتبط با مسئله هستند حذف گردند ( در اين مورد قبل از حذف هر راه حل زوجين براي حذف آن توافق کنند). 

رسيدن به يک توافق تغيير در اين مرحله از برخورد با مشکلات همسران، هرس فهرست راه حلها ادامه مي يابد. هر فقره در يک زمان مورد بررسي قرار مي گيرد و به هم فرصت دهید تا پيرامون جنبه هاي مثبت و منفي راه حل هاي ارايه شده صحبت کنید.

 در خاتمه تصميم نهايي در مورد هر کدام از فقره ها گرفته شود. انتهاي فهرست راه حل هاي باقيمانده که زوجين بر آن توافق دارند را امضا کنند تا در زمان خاصي آن را بکار ببندند. سخن آخر در برخورد با مشکلات همسران در بيان يک مسئله، هميشه با يک نکته مثبت شروع کنيد.

 روشن و واضح صحبت کنيد. احساسات خود را در مسئله بپذیرید. بطور مختصر مسئله را تعريف کنيد.آنچه را همسرتان بيان کرده خلاصه کنيد. قبل از جواب دادن، با خودتان بررسي کنيد که آيا دقيقاً آنچه را گفته متوجه شده ايد. از قطع صحبت و ذهن خواني همسر خود اجتناب کنيد.

 فقط دربارة آنچه شما مي توانيد مشاهده کنيد صحبت نمائيد. به جاي منفي بودن، خنثي باشيد. بر راه حل ها تمرکز کنيد. تغيير رفتار بايد شامل داد و ستد و توافق باشد. هر تغييراتي که مورد توافق قرار گرفت بايستي واضح و اختصاصي باشد.