اهداف مشاوره خانواده

هدف از ایجاد مشاوره تلفنی روانشناسی و خانواده

هدف از مشاوره تلفنی خانواده برطرف نمودن نیازهای فوری تماس گیرندگان و تثبیت یا بهبود احساس سلامت روانی و جسمی آنان است.

 بیشتر تماس گیرندگان احساس آشفتگی یا اندوه می کنند و درباره این گونه احساسات دچار سردرگمی هستند. 

مشاوره خانواده تلفنی فرآیندی است که به تماس گیرنده کمک می کند تا مسائل خود را روشن کنند و قدرت کنترل مسائل آتی را به دست آورد.

 از دیگر اهداف ایجاد مشاوره تلفنی : پیشگیری از آسیب های اجتماعی از طریق ارائه خدمات ، اطلاعات ، توصیه ها و آگاهی لازم به تماس گیرنده کمک به تماس گیرنده برای شناخت مشکل ، بررسی و تجزیه و تحلیل آن و همچنین تصمیم گیری و انتخاب راه حل های درست بدون صرف هزینه کمک به تماس گیرنده برای شناخت توانایی ها ، پذیرش و تغییر واقعیت ها و کاهش یا رفع مشکلات بدون محدودیت زمانی و مکانی کمک به تماس گیرنده در مواقع اضطراری ایجاد عدالت و دسترسی همگانی به امکانات و تخصص ها