انواع عشق

انواع عشق را می دانید ؟

 

 1 - عشق همدلانه:

 در این نوع عشق دو مولفه صمیمیت و تعهد و افزایش مسیولیت پذیری وجود دارد.

 

 2 - عشق شهوانی:

 این عشق دارای برانگیختگی فیزیولوژیکی مانند تپش قلب، عرق کردن و سرخ شدن صورت است.

 

 3 - عشق احمقانه:

 که دارای شهوت میل جنسی و بدون صمیمیت و تعهد است.

 

 4 - عشق رمانتیک:

 صمیمیت و شهوت وجود دارد، اما تعهد و وفاداری نیست.

 

 5 - عشق تهی:

 در ازدواج های قدیم و سنتی که خانواده ها معرفی می کردند که هیچ گونه مهارت همدلی در آن دیده نمی شود.

 

 6 - عشق واقع گرایانه:

 این نوع دارای هر سه مولفه عشق است و رضایت دو طرفه وجود دارد.