انواع رایج عشق

انواع رایج عشق

 

 1 - عشق طبیعی:

 در این نوع از عشق عاشق معشوق را تنها برای احساسات خودش می خواهد.

 2 - عشق روحانی:

 در عشق روحانی عاشق معشوق را هم برای احساسات خودش و هم برای احساسات معشوقش می خواهد.

 3 - عشق الهی:

 در این نوع از عشق عاشق معشوق را تنها برای خود معشوق می خواهد و در عشق الهی، عاشق دیگر به خود اهمیت نمی دهد.

 4 - عشق حقیقی:

 گرایش و جذبه ای است که از طرف معشوق، به وجود عاشق نفوذ می کند.

 5 - عشق مجازی:

 عشق مجازی را می توان عشقی دانست که کوتاه مدت است و تنها به تولد فرزندان و بقای نسل می انجامد. این عشق به نوعی تنها ظاهری و فیزیکی است.

 6 - عشق عرفانی:

 عشق از مسائل بنیادین عرفان و تصوف است و بدون در نظر گرفتن آن، عرفان وحکمت عالی قابل فهم نخواهد بود.

 7 - عشق جبرانی:

 این نوع عشق را پذیرش بی قید و شرط و دوست داشتن مطلق یک فرد می دانند. این نوع از عشق تنها بر اساس تصمیمات و نه بر اساس احساسات شکل می‌گیرد.

 8 - عشق افلاطونی:

 یک رابطه بسیار نزدیک و صمیمی که درآن هیچگونه رابطه جنسی و حتی جسمی وجود ندارد، و یا سرکوب و محدود شده ‌است.

 9 - عشق مادرانه:

 یک نیروی بسیار قوی و خاص است که بین مادر و فرزند، فارق از جنسیت، شکل می گیرد. عشق مادری چند گانه است، در حقیقت عشق مادرانه قبول بدون قید و شرط زندگی کودک و احتیاجات اوست.

 قبول کردن زندگی کودک دارای دو جنبه است، یکی توجه و مسئولیتی که صد در صد برای ادامه حیات و رشد کودک لازم است و دیگری که مهم ‌تر از حفاظت مطلق است، رویه‌ای است که در آن کودک عشق به زندگی و دیگران را می آموزد.