اصول تصميم گيري عقلاني در ازدواج

اصول تصميم گيري عقلاني در ازدواج

 

مهارت تصميم گيري داراي  مراحل مختلفي است كه به شرح زير مي باشند:

1. مواجه شدن با يك تصميم – نكته مهم آن است كه فرد دريابد كه با يك تصميم گيري روبه رو است. زماني كه فرد متوجه شد بايد تصميم بگيرد،‌ ضروري است كه برموضوع تمركز كند، موضوع را روشن كند و اطلاعات مورد نياز را جمع آوري كند. در مورد ازدواج، هنگامي كه خواستگاري براي دختري مي آيد يا فرد تمايلي به ازدواج و تشكيل زندگي مشترك احساس مي كند، بايد مشخص كند كه در اين زمينه بايد تصميم بگيرد و فرآيند زير را شروع كند.

 

2. خلق حق انتخابها و جمع آوري اطلاعات درباره آنها- در اين مرحله فرد با استفاده از روش بارش فكري  سعي مي كند راه حل ها و حق انتخاب هايي براي وضعيت خود به دست آورد و در مورد هر يك از حق انتخاب ها اطلاعات مورد نياز را جست و جو كند. در مورد ازدواج،‌‌ حق انتخاب افرادي است كه پيشنهاد ازدواج به او داده اند يا مايل به ازدواج با آنان است و او بايد درمورد آنان اطلاعات مورد نياز را جمع آوري نمايد.

 

3. ارزيابي پيامدهاي پيش بيني شده حق انتخابها- در اين مرحله فرد سعي  مي كند كه پيامدهاي هر يك از حق انتخاب ها را بررسي و مطالعه كند. در مورد ازدواج،‌ همچنين او بايد ارزيابي كند كه در صورت ازدواج با آنان چه پيامدهايي مورد انتظار اوست.

 

4. متعهد كردن خود به يك تصميم- در اين مرحله،‌ فرد يكي از حق انتخابها را برمي گزيند و تمام تمركز خود را بر همين حق انتخاب قرار مي دهد. در مورد ازدواج،‌ زماني كه فرد تصميم به ازدواج با فردي گرفت، بايد بر اين نظر خود بياستد نه آن كه مرتب از يك مورد به يك مورد ديگر تغيير عقيده بدهد يا هميشه اين احساس با او باشد كه اگر با ديگري ازدواج مي كرد بهتر بود.

 

5. طرح ريزي براي چگونگي اجراي تصميم – پس از آن كه فرد خود را به يك حق انتخاب محدود و متمركز كرد برنامه اجرايي مربوط به آن حق انتخاب را مشخص مي كند. در حقيقت در اين مرحله فرد مشخص مي كند براي انجام اين تصميم خود چه گام هاي اجرايي بايد بردارد. در مورد ازدواج،‌ اين مرحله شامل مراسم خواستگاري يا صحبت با والدين و آشنايان خود در مورد يك خواستگاري خواهدبود. يا چنان چه براي ازدواج احتياج به شرايط و امكانات خاصي دارد مثلا تهيه خانه و... به اين امور بپردازد.

 

6. اجراي تصميم- مهم ترين فعاليتي كه شخص در اين مرحله بايد انجام دهد آن است كه زمان بندي فعاليت هاي اجرايي را مشخص كند. به تصميم خود پاي بند باشد، اجتناب نكند، هر گامي كه برمي دارد به خود پاداش دهد. در اين مرحله فرد به طور عملي وارد مرحله خواستگاري، آشنايي و مراسم مربوط به آن مي شود.

 

7. ارزيابي پيامدهاي واقعي اجراي تصميم- پس از آن كه فرد مراحل تصميم گيري بالا را انجام داد، بايد ميزان دست يابي به هدف خود را ارزيابي كند و درصورت دست نيافتن به هدف موردنظر، مراحل بالا را مجددا انجام دهد. چنان چه كوشش هاي فرد در ازدواج با فرد خاصي ناموفق ماند،‌ فرد به بررسي مراحل بالا مي پردازد و از خود سوال مي كند آيا اين مراحل را به درستي انجام دادم يانه؟ سپس براي برنامه آينده خود درمورد ازدواج شروع به برنامه ريزي مي كند.