طبق نظر بهترین مشاوره ازدواج  طبق نظر بهترین مشاوره ازدواج  طبق نظر بهترین مشاوره ازدواج 

ازدواج سنتی

طبق نظر بهترین مشاوره ازدواج سنتی بر اساس این اصل است که تنها بزرگ ترهای جامعه صلاحیت انتخاب همسر مناسب را دارند و بیشتر ازدواج ها هم اکنون نیز در برخی فرهنگ ها با ازدواج سنتی تحقق می یابد. و والدین یا بزرگ تر ها تصممیم هایشان را بر اساس پایگاه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می گیرند و ازدواج سنتی نیازهای خانواده های گسترده موجود را بیشتر از خانواده های جدید برآورده می کند و به طور کلی در ازدواج های سنتی، پایگاه و شجره خانوادگی مهم تر از عشق و علاقه هستند.

این طور به نظر می رسد که دنیا به سمت انتخاب آزاد در ازدواج حرکت می کند و این دیدگاه در بعضی مواقع انتخاب عاشقانه نامیده می شود. هر چه جوامع از روستا نشینی به شهر نشینی روی می آورد ازدواج های عاشقانه نیز رواج بیشتری پیدا می کند. 

در گذشته والدین تاثیر قابل ملاحظه های روی عشق ورزی و انتخاب شریک داشتند و معمولا جوان ها پیوند زیادی ا نهاد خانواده داشتند و به جز در برخی حوادث اجتماعی تصادفی فرصت کمی برای دور شدن از چشم های نظاره گر والدین به دست می آوردند. و فرصت ها برای آشنایی بسیار محدود بود و عشق ورزی یک اتفاق رسمی بود و اغلب تحت نظارت والدین انجام می شد و پسر ها برای آشنایی اولیه با دختر ها باید اجازه والدین خود را کسب می کردند و اگرچه معمولا زوج ها اظهار نظر خود را داشتند ، اما امعمولا اعضای بزرگ خانواده قبل از برقراری رابطه جدی می بایست پذیرش و یا عدم پذیرش خود را اعلام می کردند. 

هر چقدر که جامعه به سمت صنعتی تر شدن پیش می رود و افراد بیرون از خانه به کار می پردازند ، جوان ها آزادی قابل ملاحظه ای برای خارج شدن از نظارت والدین به دست می آورند. و همچنین مسئولیت آن ها برای سازماندهی اوقات فراغتشان افزایش می یابد. آشنایی و برقراری ارتباط عاشقانه جز خقوق اساسی جوان تر ها به حساب می آید و این الگو با برخی تفاوت ها به نظر می رسد در تمام جوامعی که از روستا نشینی به شهر نشینی روی می آورد مصداق داشته باشد.