آسیب شناسی روابط زوجین

 مواردی که در آن ازدواج زوجین توصیه نمی شود

 

در مواردی ممکن است ازدواج بین زوجین توصیه نشود. 

مشاوره ازدواج بطور قطعی میتواند نظر دهد که ایا ازدواج زوجین درست است یا خیر اما در مواقعی، به هیچ عنوان ازدواج توصیه نمیشود که بعضی از موارد هم طرفین میتوانند تشخیص دهند: عدم تناجس ژنتیکی. آینده اقتصادی مرد روشن نباشد. یکی از طرفین اختلال شخصیت داشته باشد. 

زمانیکه که اختلاف سنی در ازدواج بالای 5 سال باشد. 

زمانی که مرد بیکار باشد. زمانیکه سن هر دو کم باشد.

 زمانیکه هر دو طرفین دو فرهنگ متفاوت داشته باشند. اختلاف خانوادگی چشم گیری داشته باشند.