افسردگی و اضطراب در زنان مطلقه

اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر افسردگی و اضطراب زنان مطلقهطلاق یکی از عوامل ایجاد‌کننده اختلال روانی در زندگی است. افراد مطلقه بیشتر از افراد متأهل دچار اختلالات روانی می‌شوند. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر کاهش افسردگی و اضطراب زنان مطلقه بود.

روش: روش پژوهش، طرح تجربی تک‌موردی از نوع خط پایه چندگانه ناهمزمان بود. بدین‌منظور با توجه به ملاک های ورود و خروج چهار نفر از زنان مطلقه با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند.
آزمودنی‌ها طی چند نوبت خط پایه، 8 جلسه درمان متمرکز بر شفقت و ۲ نوبت پیگیری شرکت کردند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه اضطراب بک بودند. داده‌ها به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا و فرمول درصد بهبودی تحلیل شدند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان متمرکز بر شفقت بر کاهش افسردگی و اضطراب اثر معناداری داشت. پیگیری دو و چهار هفته‌ای نیز حاکی از پایداری تغییرات درمانی بود.

نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر درمان متمرکز بر شفقت بر کاهش افسردگی و اضطراب زنان مطلقه اثر معناداری داشت. بنابراین، این درمان می‌تواند به‌عنوان روشی جدید در کاهش افسردگی و اضطراب برای روان‌درمانگران و خانواده درمانگران مورد استفاده قرار گیرد.

ما در مرکز مشاوره روانشناسی تلفنی آنلاین آوای سعادت راهکارهای لازم در زمینه برخورد با موضوع را به شما آموزش خواهیم داد