همه گیری و قرنطینه کووید-19

ویژگی های روانشناختی بیماران ایرانی تحت عمل جراحی چاقی در دوران همه گیری و قرنطینه کووید19بیماری های فراگیر به عنوان شناخته شده ترین عوامل در ایجاد پریشانی روانی هستند. مطالعۀ حاضر، ویژگی های روانشناختی همه گیری کووید-19 را در بیماران ایرانی شرکت کننده در برنامۀ جراحی چاقی را بررسی می‌کند.
روش: در دوران قرنطینه، بیماران از میان افرادی که متقاضی جراحی‌چاقی بودند و یا در مرحلۀ پیگیری بعد از جراحی‌چاقی بودند، انتخاب شدند و از آنها خواسته‌شد تا مقیاس‌های افسردگی-‌اضطراب‌-استرس21 و پرسشنامۀ خود-‌ارزیابی 22 آیتمی را که تاب‌آوری، تغییر در رفتار خوردن و پاسخ‌های هیجانی را می‌سنجد، تکمیل‌کنند.
یافته ها: 59% از 434 نفر شرکت‌کننده، نگران همه‌گیری بودند و 63% نگران سلامتی خود یا بستگانشان بودند. به ترتیب 37% و 56% احساس تنهایی و کسالت داشتند. 66% با افزایش دفعات میان‌وعده مواجه‌شدند و 55% نسبت به قبل، احساس گرسنگی بیشتری می‌کردند و 39% تکانه بیشتری برای غذا‌ خوردن گزارش‌کردند. 49% احساس می‌کردند که نمی‌توانند از یک رژیم‌غذایی توصیه‌شده توسط پزشک پیروی کنند. آنالیز رگرسیون لجستیک، رابطۀ بین تعداد میان‌وعده، گرسنگی، خوردن تکانشی و اضطراب، استرس و یا علائم افسردگی را نشان‌داد.

نتیجه گیری: همه‌گیری منجر به افزایش پریشانی‌روانشناختی در بیماران با سابقۀ جراحی فعلی یا گذشته، کاهش کیفیت‌زندگی و تأثیر بر رعایت رژیم‌غذایی می‌شود. حمایت روانشناختی هدفمند در زمان افزایش استرس برای افراد مستعد (مانند بیماران چاقی قبل و بعد از عمل) ضروری است.
ما در مرکز مشاوره روانشناسی تلفنی آنلاین آوای سعادت راهکارهای لازم در زمینه برخورد با موضوع را به شما آموزش خواهیم داد