مشکلات رفتاری کودک

مشکلات رفتاری کودکاندر بسیاری موارد، بدرفتاری های کودکان زندگی را برای والدین دشوار می سازد.
و در مقابل والدین نیز فاقد آموزش های لازم را جهت برخورد مناسب با مشکلات رفتاری کودک خود هستند. بنابراین مشاوره کودک تلفنی میتواند در اینجا برای والدین راهگشا باشد. برخی از مشکلات رفتاری کودکان:

1- ناخون جویدن کودکان

2- دروغگویی در کودکان

3- تنبلی در کودکان

4- مکیدن انگشت در کودکان

5- کودک آب زیر کاه